THÔNG BÁO (V/v thực hiện chế độ chính sách sinh viên Học kỳ I năm học 2016-2017- đợt bổ sung) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO (V/v thực hiện chế độ chính sách sinh viên Học kỳ I năm học 2016-2017- đợt bổ sung)

THÔNG BÁO (V/v thực hiện chế độ chính sách sinh viên Học kỳ I năm học 2016-2017- đợt bổ sung)

Kính gửi:     - KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC

           - CÁC LỚP SINH VIÊN KHÓA 20.1 HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

 

Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ ban hành quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm năm học 2020-2021 và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGD ĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

Phòng Công tác chính trị và Sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải sẽ nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ liên thông chính quy khóa 20.1 mới nhập trường.  

Nội dung chi tiết về đối tượng, hướng dẫn hồ sơ, chế độ được hưởng được ghi cụ thể trong phụ lục đính kèm.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 18/10 đến hết ngày 19/10/2016

                    Sáng : Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 00

                   Chiều: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00

          Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Công tác chính trị và Sinh viên- Phòng 203 -Tầng 2 Hội trường lớn.

Lưu ý:

 Sinh viên không nộp hồ sơ (hoặc nộp muộn) sẽ không được xét chế độ chính sách, Phòng Công tác chính trị và Sinh viên không chịu trách nhiệm.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

       - Trang TT điện tử.

TRƯỞNG PHÒNG CTCT&SV

(Đã ký)

 

 

 

 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS