THÔNG BÁO V/v thực hiện chế độ chính sách sinh viên Học kỳ II năm học 2017-2018 (Đợt bổ sung) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO V/v thực hiện chế độ chính sách sinh viên Học kỳ II năm học 2017-2018 (Đợt bổ sung)

THÔNG BÁO V/v thực hiện chế độ chính sách sinh viên Học kỳ II năm học 2017-2018 (Đợt bổ sung)

Kính gửi:      - CÁC KHOA QUẢN LÝ SINH VIÊN

  - CÁC LỚP SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY

 

Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ ban hành quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGD ĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

Phòng Công tác chính trị và Sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải sẽ nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ II năm học 2017-2018 (đợt bổ sung) cho sinh viên hệ chính quy tất cả các khóa và sinh viên hệ liên thông khóa mới nhập học.  

Nội dung chi tiết về đối tượng, hướng dẫn hồ sơ, chế độ được hưởng được ghi cụ thể trong phụ lục đính kèm.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 05/03 đến hết ngày 07/03/2018.

                    Sáng : Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 00

                   Chiều: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00

          Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Công tác chính trị và Sinh viên- Phòng 203 -Tầng 2 Hội trường lớn.

 

PHỤ LỤC

 

STT

Đối tượng

Hồ sơ

(Cỏc bản sao phải cú chứng thực)

Ghi chỳ

1. Đối tượng sinh viên được miễn 100% học phớ

1.1

Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. Cụ thể:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh;

- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/08/1945; con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ, con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

+ Giấy xác nhận thuộc đối tượng người có công với cách mạng và con của họ do cơ quan quản lý người có công và Uỷ ban nhân dân xã xác nhận.

 

 

+ Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ, giấy chứng nhận thương binh (thẻ thương binh), người được hưởng chính sách như thương binh, giấy chứng nhận bệnh binh (thẻ bệnh binh).

 

 

 

          + Bản sao Giấy khai sinh của sinh viên được hưởng chế độ ưu đãi.

- Nộp hồ sơ 1 lần cho toàn bộ khúa học.

 

 

 

 

 

-Được cấp đơn hưởng trợ cấp ưu đói

1.2

Sinh viờn bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Giấy xỏc nhận khuyết tật do UBND xó cấp hoặc Quyết định v/v trợ cấp xó hội của UBND cấp huyện.

- Giấy chứng nhận hộ nghốo hoặc cận nghốo của UBND cấp xó

- Nộp hồ sơ theo từng HK

- Được cấp trợ cấp xó hội

1.3

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

- Giấy khai sinh (bản sao)

- Giấy chứng nhận hộ nghốo do UBND cấp xó cấp

- Nộp hồ sơ theo từng học kỳ

- Được hỗ trợ chi phí học tập

1.4

Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế xó hội khú khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Giấy khai sinh (bản sao)

- Sổ hộ khẩu (bản sao)

- Nộp hồ sơ theo năm học

- Được trợ cấp xó hội

2

Đối tượng được giảm 70% học phí

2.1

Sinh viên là người dân tộc thiểu số  (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền

- Giấy khai sinh (bản sao)

- Sổ hộ khẩu (bản sao)

- Nộp hồ sơ 1 lần cho toàn bộ khóa học.

-Được trợ cấp xó hội

3

Đối tượng được giảm 50% học phí

3.1

Sinh viờn là con cỏn bộ, cụng nhõn, viờn chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên

- Sổ hưởng trợ cấp hàng thỏng do tổ chức bảo hiểm xó hội cấp do tai nạn lao động.

- Giấy khai sinh (bản sao)

 

Nộp 1 lần cho toàn bộ khúa học

 

 

 

 

 

 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS