Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – FWO năm 2020 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – FWO năm 2020

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – FWO năm 2020

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Quỹ Khoa học Flanders (FWO – Bỉ) đã ký kết Biên bản thỏa thuận chung về triển khai Chương trình cùng tài trợ cho các đề tài hợp tác song phương giữa nhà khoa học Việt Nam và nhà khoa học Flanders.

Chương trình sẽ tài trợ những đề tài nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật (bao gồm Sinh học Nông nghiệp và Y sinh dược học), khoa học xã hội và nhân văn.

Thông tin về Quỹ và tải hồ sơ đăng ký xem trong trang wed:

https://nafosted.gov.vn/thong-bao-tiep-nhan-ho-so-dang-ky-chuong-trinh-hop-tac-song-phuong-nafosted-fwo-nam-2020/?fbclid=IwAR2Alfif7JARiyCFAm-lqKwvakCLL9C4CzrR3-VYYnhdHeO1b3z0End7KmI

Đầu mối hỗ trợ Phòng KHCN: CV. Phạm Thị Ngọc Ánh (DĐ: 0914859294)

Trân trọng./. 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS