Hội thảo Webinar của Công ty Enago (Hoa Kỳ) về Cách quản lý tài liệu tham khảo, đưa trích dẫn và tránh đạo văn | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Hội thảo Webinar của Công ty Enago (Hoa Kỳ) về Cách quản lý tài liệu tham khảo, đưa trích dẫn và tránh đạo văn

Hội thảo Webinar của Công ty Enago (Hoa Kỳ) về Cách quản lý tài liệu tham khảo, đưa trích dẫn và tránh đạo vănTopic: How to Manage References & Tips on Inserting Citations & Avoiding Plagiarism

Date: 13th June 2018

Seats: Limited

Registration Cost: Zero

Information & Registration Link : Register Now

 

Also include below information:

 

Great discounts are available up to 40% on Manuscript Preparation Services only for University of Transport and Communications researchers, below is the brief of each service offered.

 

Service Checkpoints

Language Check

Copy Editing

Substantive Editing

Grammar and Language Check

Yes

Yes

Yes

Subject Matter Expert + Language Expert

No

Yes

Yes

Certificate of Editing

No

Yes

Yes

Journal Formatting

No

Yes

Yes

Free Cover Letter

No

No

Yes

Unlimited Editing (minor changes)

No

No

365 days

Unlimited Editor Q&A for 1 year

Yes

Yes

Yes

 

With Enago, your paper is in safe hands.

*Choose which service suits you the best & Send us your manuscript at: https://www.enago.com/utc/  Just click ‘SUBMIT NOW

 

AVAIL all partnership benefits!

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ giao thông
  08:30 ngày 23-10-2018
  Nội dung: Một số phương pháp gia công cắt kim loại tấm
  Người báo cáo: Nguyễn Văn Hưởng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ giao thông
  08:30 ngày 23-10-2018
  Nội dung: Nghiên cứu tổng quan về cán kim loại
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Hiếu Thảo
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ giao thông
  08:30 ngày 23-10-2018
  Nội dung: Nghiên cứu tổng quan về cán kim loại
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Hiếu Thảo
  Địa điểm: VP Bộ môn