THÔNG BÁO tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ GD&ĐT thực hiện từ năm 2021 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ GD&ĐT thực hiện từ năm 2021

THÔNG BÁO tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ GD&ĐT thực hiện từ năm 2021THÔNG BÁO

V/v tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021

 - Căn cứ Công văn số: 2456/BGDĐT-KHCNMT ngày 6/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2021.

- Căn cứ Quyết định số: 1721/QĐ-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng giao tuyển chọn thực hiện từ năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường ĐH Giao thông vận tải thông báo để các cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn 10 chủ nhiệm đề tài trong danh sách đính kèm theo các tiêu chí sau (theo thông tư 11/2016/TT-BGDĐT):

Tiêu chuẩn chủ nhiệm đề tài cấp bộ: Các cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài cấp bộ phải có các tiêu chuẩn sau:

1. Là giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.

2. Có ít nhất một công trình công bố trên tạp chí khoa học trong hoặc ngoài nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu hoặc lĩnh vực gần với đề tài, hoặc là chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu thuộc lĩnh vực nghiên cứu trong thời hạn 5 năm gần đây.

3. Tại thời điểm tuyển chọn hoặc được giao trực tiếp không là chủ nhiệm đề tài hoặc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đang bị xử lý  vì có vi phạm.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp bộ:

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp bộ (sau đây gọi tắt là hồ sơ đăng ký tuyển chọn)  đóng thành 08 quyển (1 bản chữ ký tươi) bao gồm:

a) Thuyết minh đề tài theo mẫu (Mẫu 6 Phụ lục I, Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT).

b) Bảng dự toán chi tiết các khoản chi (theo mẫu tại phụ lục 2 theo công văn 2456/BGDĐT-KHCNMT)

c) Bản cam kết hỗ trợ kinh phí nguồn khác thực hiện đề tài

e) Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện đề tài

f) Tiềm lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài (Mẫu 7, Phụ lục I, Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT)

Thời hạn gửi hồ sơ về Phòng KHCN, P308 – A1, Trường ĐH GTVT là ngày 29/07/2020 (liên hệ CV. Phạm Thị Ngọc Ánh – ĐT: 024. 38347611).

Xem file đính kèm./.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS