Từ tháng 5 năm 2019 Tạp chí Khoa học GTVT đã chuyển sang hình thức đăng ký, phản biện kín và xuất bản online theo tiêu chuẩn quốc tế. Hiện tại mỗi năm Tạp chí được phép xuất bản 06 số tiếng Việt và 3 số tiếng Anh.

Tạp chí Khoa học GTVT tiếp tục nhận bài đăng ký các số như sau:

- Tác giả trong Trường: đăng ký trên VPĐT

- Tác giả ngoài Trường: đăng ký qua email

+ Bài tiếng Việt: tckhgtvt@utc.edu.vn

+ Bài tiếng Anh: tcsj@utc.edu.vn

Quy trình và biểu mẫu xem trên trang web:

http://khcn.utc.edu.vn/node/20941

Tạp chí Khoa học GTVT sẽ được đăng ký gia nhập vào VCI (Vietnam Citation Index) và ACI (ASEAN Citation Index) và sẽ được đề nghị mở rộng tính điểm cho các ngành khác.

Thông tin thêm liên hệ:

Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải

Phòng 306-A1, Trường ĐH GTVT

Điện thoại: 024.3834 7611 (gặp CV. Trần Văn Giáp).

Ban biên tập Tạp chí KHGTVT