Thông báo xin ý kiến về việc xác định thành tích KH&CN | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo xin ý kiến về việc xác định thành tích KH&CN

Thông báo xin ý kiến về việc xác định thành tích KH&CN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

 

 
 

 

Số:       /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 


Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

                          THÔNG BÁO

 

V/v xin ý kiến về việc xác định thành tích KH&CN

 

 
 

 

Kính gửi:   Lãnh đạo các Khoa, các Viện và Cơ sở II

 

Thực hiện công văn số 2813/BGDĐT-KHCNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến xác định thành tích KH&CN nhằm xây dựng chính sách ưu đãi sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN, phòng Khoa học Công nghệ yêu cầu:

  • Lãnh đạo các đơn vị lấy ý kiến các cá nhân đại diện trong đơn vị mình vào Phiếu xin ý kiến gửi kèm theo (trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4). Bản mềm Phiếu xin ý kiến có thể tải xuống từ trang web thông báo của phòng Khoa học Công nghệ: từ Menu chính KHOA HỌC CÔNG NGHỆ vào mục Văn bản hướng dẫn.
  • Các đơn vị gửi tập hợp các phiếu và các đóng góp ý kiến của đơn vị đối với các nội dung được nêu trong phiếu về phòng Khoa học Công nghệ trước ngày 10 tháng 6 m 2014 để Nhà trường tập hợp và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Thông tin thêm xin liên hệ phòng Khoa học Công nghệ, ĐT: 04-3834 7611./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- BGH (để báo cáo);               

- Lưu HCTH, KHCN.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Duy Tiến

 

 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS