Thông báo ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2014 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2014

Thông báo ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2014

THÔNG BÁO

V/v: Ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2014

 Kính gửi: Các đơn vị trong Trường ĐH GTVT

Chuẩn bị cho công tác quyết toán Thuế TNCN năm 2014, Phòng Tài chính - Kế toán thông báo các cá nhân thuộc 1 trong 3 đối tượng sau có thể ký ủy quyền Quyết toán thuế năm 2014 cho Trường Đại học GTVT:

        - Duy nhất 1 nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công tại trường ĐH GTVT.

        - Có thu nhập chịu thuế tại Trường Đại học GTVT và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng/tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn;

        - Có thu nhập chịu thuế tại Trường Đại học GTVT và có thu nhập từ cho thuê nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất mà có mức doanh thu từ cho thuê nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng/tháng đã thực hiện nộp thuế tại nơi có nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất cho thuê.

Các cá nhân Ủy quyền Quyết toán thuế năm 2014 cho trường ĐH GTVT ký vào Biểu 1: mẫu 04.2/TNCN.

Do số lượng cán bộ đông, Phòng Tài chính - Kế toán đề nghị các đơn vị sau khi thu giấy ủy quyền quyết toán thuế sẽ lập biểu Ủy quyền quyết toán Thuế TNCN theo đơn vị (mẫu kèm theo), trong đó các đơn vị thống kê các cá nhân có nhu cầu và không có nhu cầu ủy quyền quyết toán thuế cho Trường (có chữ ký xác nhận của chính cá nhân đó) vào Biểu 2: DS Các cá nhân UQQTT TNCN năm 2014.

Theo yêu cầu của Cục Thuế TP Hà nội về việc cấp Mã số thuế cho Người phụ thuộc (NPT), Phòng Tài chính Kế toán gửi Biểu 3: Kê khai thông tin NPT để các cá nhân đã đăng ký giảm trừ gia cảnh kê khai chi tiết thông tin NPT.

Các đơn vị thực hiện download file đính kèm bên dưới và đôn đốc cán bộ, giảng viên trong đơn vị thực hiện. Hồ sơ Ủy quyền QTT 2014 nộp về Phòng Tài chính kế toán trước ngày 15/3/2015 bằng cả bản cứng và file mềm.

Sau thời hạn trên, đơn vị hay cá nhân nào không nộp giấy ủy quyền  thì sẽ tự quyết toán Thuế TNCN năm 2014 với cơ quan Thuế. Thông tin NPT bị thiếu không thực hiện được việc cấp MST cho NPT thì sẽ không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm 2014. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Vũ Thị Hoàng Yến - Kế toán thuế, điện thoại liên hệ: 3766.9295 – 0989371981. Địa chỉ email: yenvth81@utc.edu.vn

Phòng Tài chính Kế toán xin thông báo!

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS