Kế hoạch đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2017 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Kế hoạch đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2017

Kế hoạch đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2017

   Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP; Nhà trường đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

   - Đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động nhằm làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá, phân loại là căn cứ để lập kế hoạch, quy hoạch phát triển nhân lực, để bố trí, luân chuyển, điều động, tuyển dụng, sử dụng đúng năng lực sở trường; phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết thôi việc; bổ nhiệm, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách tiền lương và các chính sách khác đối với CC-VC và người lao động.

   - Tăng cường quản lý và sử dụng biên chế hợp lý, hiệu quả, cơ cấu lại đội ngũ CC-VC và người lao động; xây dựng chính sách đãi ngộ, khen thưởng, tôn vinh, động viên, khuyến khích CC-VC và người lao động hoàn thành nhiệm vụ, tinh giản biên chế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của CC-VC và người lao động. Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương, đẩy mạnh cải cách hành chính.

2. Yêu cầu

   - Bảo đảm đúng thẩm quyền: Viên chức, người lao động do Hiệu trưởng hoặc người được Hiệu trưởng giao thẩm quyền đánh giá. Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động của đơn vị mình; phải xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể và cá nhân; phát huy tinh thần thẳng thắn tự phê bình và phê bình trong đánh giá viên chức, người lao động; thực hiện nguyên tắc dân chủ, công khai đối với viên chức, người lao động được đánh giá.

   - Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại,  hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của viên chức và người lao động.

   - Đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

   - Việc đánh giá, phân loại viên chức lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

   - Trường hợp viên chức không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại.

II. ĐỐI TƯỢNG, CĂN CỨ ĐÁNH GIÁ

1. Đối tượng đánh giá

   - Công chức, viên chức và người ký hợp đồng lao động với Trường (có đóng bảo hiểm xã hội) từ đủ 12 tháng trở lên.

2. Căn cứ đánh giá

a) Đối với thành viên Ban Giám hiệu

   - Nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp và những việc cán bộ không được làm quy định tại Luật Cán bộ, công chức.

   - Tiêu chuẩn ngạch công chức, chức vụ lãnh đạo, quản lý.

   - Nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm được phân công hoặc được giao chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

b) Đối với viên chức

   - Các cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết.

   - Quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của viên chức.

III. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Đánh giá, phân loại đối với thành viên Ban Giám hiệu

a) Nội dung đánh giá đối với thành viên Ban Giám hiệu thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 56 Luật Cán bộ, công chức. Cụ thể như sau:

   - Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

   - Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc.

   - Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

   - Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

   - Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

   - Thái độ phục vụ nhân dân.

   - Kết quả hoạt động của Nhà trường.

   - Năng lực lãnh đạo, quản lý.

   - Năng lực tập hợp, đoàn kết cán bộ, viên chức.

b) Tiêu chí phân loại đánh giá

   Thực hiện theo các quy định tại Điều 18, 19, 20 và 21 của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

2. Đánh giá, phân loại đối với viên chức quản lý, bao gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc Phân hiệu; Trưởng và Phó trưởng các Phòng, Ban, Xưởng, Trạm, Trung tâm, Khoa trực thuộc Trường và trực thuộc Phân hiệu; Trưởng, Phó trưởng các bộ môn và tương đương.

a) Nội dung đánh giá viên chức quản lý thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 41 Luật Viên chức. Cụ thể như sau:

   - Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết.

   - Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp.

   - Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.

   - Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

   - Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

   - Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

b) Tiêu chí phân loại đánh giá

   Thực hiện theo các quy định tại Điều 25, 26, 27 và 28 của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

3. Đánh giá, phân loại đối với viên chức và người lao động

a) Nội dung đánh giá viên chức và người lao động thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 41 Luật Viên chức. Cụ thể như sau:

   - Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết.

   - Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp.

   - Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.

   - Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

b) Tiêu chí phân loại đánh giá

   Thực hiện theo các quy định tại Điều 25, 26, 27 và 28 của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

IV- TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ

1. Đối với các thành viên Ban Giám hiệu

   - Bước 1: Thành viên Ban Giám hiệu làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (Mẫu số 1);

   - Bước 2: Thành viên Ban Giám hiệu trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp để mọi người tham dự đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

   Thành phần: Ban Giám hiệu, Đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường và Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường.

   - Bước 3: Đảng ủy trường có ý kiến bằng văn bản về các thành viên Ban Giám hiệu được đánh giá, phân loại.

   - Bước 4: Quyết định đánh giá, phân loại:

   + Bộ trưởng quyết định đánh giá, phân loại Hiệu trưởng sau khi tham khảo các ý kiến tham gia góp ý tại Bước 2 và 3.

   + Hiệu trưởng tham khảo ý kiến góp ý tại Bước 2 và 3, nhận xét bằng văn bản và đề nghị Bộ trưởng xem xét, quyết định đánh giá, phân loại các Phó Hiệu trưởng.

2. Đối với viên chức quản lý khoa, viên chức quản lý bộ môn (và tương đương) trực thuộc khoa trực thuộc Trường

   - Bước 1: Viên chức quản lý làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (Mẫu số 2).

   - Bước 2: Viên chức quản lý trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp để mọi người tham dự đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

   Thành phần: Lãnh đạo khoa, đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên khoa và trưởng, phó trưởng các bộ môn (và tương đương) trực thuộc khoa.

   - Bước 3: Cấp ủy khoa có ý kiến bằng văn bản về viên chức quản lý được đánh giá, phân loại.

   - Bước 4: Ban Giám hiệu quyết định đánh giá, phân loại viên chức quản lý khoa sau khi tham khảo các ý kiến tham gia góp ý tại Bước 2 và 3.

3. Đối với viên chức, người lao động các bộ môn trực thuộc khoa trực thuộc Trường.

   - Bước 1: Viên chức, người lao động làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (Mẫu số 3).

   - Bước 2: Viên chức, người lao động trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của bộ môn để mọi người tham dự đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

   Thành phần: Toàn thể viên chức, người lao động của bộ môn.

   - Bước 3: Lãnh đạo khoa có ý kiến bằng văn bản về viên chức, người lao động của bộ môn được đánh giá, phân loại.

   - Bước 4: Ban Giám hiệu quyết định đánh giá, phân loại viên chức, người lao động của bộ môn sau khi tham khảo các ý kiến tham gia góp ý tại Bước 2 và 3.

4. Đối với viên chức quản lý các Phòng, Ban, Trạm, Xưởng, Trung tâm trực thuộc Trường và bộ môn Giáo dục thể chất.

   - Bước 1: Viên chức quản lý làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (Mẫu số 2).

   - Bước 2: Viên chức quản lý trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của đơn vị để mọi người tham dự đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

   Thành phần: Toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị.

   - Bước 3: Cấp ủy đơn vị có ý kiến bằng văn bản về viên chức quản lý được đánh giá, phân loại.

   - Bước 4: Ban Giám hiệu quyết định đánh giá, phân loại viên chức quản lý đơn vị sau khi tham khảo các ý kiến tham gia góp ý tại Bước 2 và 3.

5. Đối với viên chức, người lao động các Phòng, Ban, Trạm, Xưởng, Trung tâm trực thuộc Trường và bộ môn Giáo dục thể chất.

   - Bước 1: Viên chức, người lao động làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (Mẫu số 3).

   - Bước 2: Viên chức, người lao động trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của đơn vị để mọi người tham dự đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

   Thành phần: Toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị.

   - Bước 3: Lãnh đạo đơn vị có ý kiến bằng văn bản về viên chức, người lao động được đánh giá, phân loại.

   - Bước 4: Ban Giám hiệu quyết định đánh giá, phân loại viên chức, người lao động của đơn vị sau khi tham khảo các ý kiến tham gia góp ý tại  Bước 2 và 3.

6.  Đối với viên chức, người lao động các Văn phòng khoa

   - Bước 1: Viên chức, người lao động làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (Mẫu số 3).

   - Bước 2: Viên chức, người lao động trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của đơn vị để mọi người tham dự đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

   Thành phần: Lãnh đạo khoa, toàn thể viên chức, người lao động của Văn phòng khoa.

   - Bước 3: Lãnh đạo khoa có ý kiến bằng văn bản về viên chức, người lao động được đánh giá, phân loại.

   - Bước 4: Ban Giám hiệu quyết định đánh giá, phân loại viên chức, người lao động của Văn phòng khoa sau khi tham khảo các ý kiến tham gia góp ý tại Bước 2 và 3.

7. Đối với Phân hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh

7.1. Đối với Ban Giám đốc Phân hiệu

   - Bước 1: Thành viên Ban Giám đốc làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (Mẫu số 2).

   - Bước 2: Thành viên Ban Giám đốc trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp để mọi người tham dự đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

   Thành phần: Đại diện cấp ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Phân hiệu và trưởng các đơn vị trực thuộc Phân hiệu.

   - Bước 3: Cấp ủy Phân hiệu có ý kiến bằng văn bản về các thành viên Ban Giám đốc được đánh giá, phân loại.

   - Bước 4: Ban Giám hiệu quyết định đánh giá, phân loại các thành viên  Ban Giám đốc Phân hiệu sau khi tham khảo các ý kiến tham gia góp ý tại    Bước 2 và 3.

7.2. Đối với viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Phân hiệu

   - Bước 1: Viên chức quản lý làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (Mẫu số 3).

   - Bước 2: Viên chức quản lý trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp để mọi người tham dự đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

   Thành phần: Đại diện Ban Giám đốc Phân hiệu; đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên Phân hiệu và viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Phân hiệu.

   - Bước 3: Cấp ủy Phân hiệu có ý kiến bằng văn bản về viên chức quản lý được đánh giá, phân loại.

   - Bước 4: Ban Giám hiệu quyết định đánh giá, phân loại viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Phân hiệu sau khi tham khảo các ý kiến tham gia góp ý tại Bước 2 và 3.

7.3. Đối với viên chức, người lao động các đơn vị trực thuộc Phân hiệu

   - Bước 1: Viên chức, người lao động làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (Mẫu số 3).

   - Bước 2: Viên chức, người lao động trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của đơn vị (khoa, phòng, ban, trung tâm, bộ môn trực thuộc Phân hiệu) để mọi người tham dự đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

   Thành phần: Toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị trực thuộc Phân hiệu.

   - Bước 3: Ban Giám đốc Phân hiệu có ý kiến bằng văn bản về viên chức, người lao động được đánh giá, phân loại.

   - Bước 4: Ban Giám hiệu quyết định đánh giá, phân loại viên chức, người lao động các đơn vị trực thuộc Phân hiệu sau khi tham khảo các ý kiến tham gia góp ý tại Bước 2 và 3.

   Đề nghị các đơn vị trong toàn Trường tổ chức triển khai thực hiện việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2017.

   Văn bản báo cáo của các đơn vị gồm: Phiếu đánh giá; Biên bản các cuộc họp; Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại (Mẫu số 04) và gửi về Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 25/12/2017 (Phòng 405-Nhà A1) để tổng hợp, báo cáo Ban Giám hiệu. File mềm Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại (trên excel) gửi về địa chỉ: tccb@utc.edu.vn.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS-TS Nguyễn Ngọc Long 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS