Thông báo bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017

Thông báo bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017

   Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư” ban hành tại Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg; Thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11/09/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT “Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư”;

   Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-HĐCDGSNN ngày 05/3/2018 của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017;

   Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình đào tạo - nghiên cứu khoa học và quy định về cơ cấu đội ngũ giảng viên của Nhà trường, trường Đại học Giao thông vận tải thông báo về nhu cầu và quy trình bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 như sau:

1. Số lượng giáo sư,  phó giáo sư cần bổ nhiệm:

   - 02 giáo sư Ngành Giao thông vận tải;

   - 19 phó giáo sư ngành Giao thông vận tải;

   - 03 phó giáo sư ngành Động lực;

   - 01 phó giáo sư ngành Cơ học;

   - 01 phó giáo sư ngành Công nghệ thông tin;

   - 01 phó giáo sư ngành Hóa học;

   - 01 phó giáo sư ngành Triết học.

2. Quy trình và hồ sơ xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư:

   - Các nhà giáo đủ điều kiện, tiêu chuẩn có nguyện vọng đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại trường Đại học Giao thông vận tải gửi Bản đăng ký xét bổ nhiệm tới Bộ môn, Khoa theo ngành/ chuyên ngành.

   - Bộ môn tổ chức họp, lấy ý kiến về việc xét bổ nhiệm chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư (có biên bản họp và biên bản kiểm phiếu);  

   - Hội đồng Khoa họp, lấy ý kiến về việc xét bổ nhiệm chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư (có biên bản họp và biên bản kiểm phiếu);

   * Lưu ý: Việc tổ chức xét đề nghị bổ nhiệm ở Bộ môn và ở Hội đồng Khoa phải được ít nhất 2/3 tổng số thành viên tán thành.

   - Khoa, Bộ môn gửi hồ sơ về phòng Tổ chức cán bộ (P.405-Nhà A1) hạn cuối cùng ngày 19/3/2018.

   Hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư gồm:

1. Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư;

2. Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS do chủ tịch HĐCDGS nhà nước cấp của các nhà giáo;

   3. Tờ trình đề nghị bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Bộ môn, Khoa;

   4. Biên bản họp Bộ môn và biên bản kiểm phiếu về việc xét đề nghị bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

   5. Biên bản họp Hội đồng Khoa và biên bản kiểm phiếu về việc xét đề nghị bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS-TS Nguyễn Ngọc Long

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS