Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi tuyển Viên chức năm 2012 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi tuyển Viên chức năm 2012

Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi tuyển Viên chức năm 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

 

 
 

 

 

 Số:    02    /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         

             

        Hà Nội, ngày    02   tháng   01    năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Kết quả chấm phúc khảo thi tuyển viên chức năm 2012

 

                       

Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Thực hiện Thông báo số 769/TB-ĐHGTVT ngày 13/9/2012 của Trường Đại học Giao thông vận tải về Kế hoạch tuyển viên chức năm 2012; sau khi tổ chức thi, chấm thi, thông báo kết quả điểm thi; nhận đơn phúc khảo và tổ chức chấm phúc khảo, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo kết quả chấm phúc khảo để các đơn vị và thí sinh có đơn phúc khảo được biết!

Điểm phúc khảo của thí sinh, xem chi tiết văn bản đính kèm.

 

(Thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của trường Đại học Giao thông vận tải, địa chỉ truy cập:  http://www.utc.edu.vn/ )

           

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HCTH, TCCB (Thúy).

T/L HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TCCB

 

(Đã ký)

TS. Vũ Đức Sỹ

 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS