Thông báo số 167/TB-ĐHGTVT về việc bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2015 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo số 167/TB-ĐHGTVT về việc bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2015

Thông báo số 167/TB-ĐHGTVT về việc bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2015

     Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ban hành tại Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg; Thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11/09/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Quy định chi tiết việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

     Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-HĐCDGSNN ngày 21/01/2015 của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2014; căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của Nhà trường, trường Đại học Giao thông vận tải thông báo về nhu cầu và quy trình bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015 như sau:

     1. Số lượng giáo sư, phó giáo sư cần bổ nhiệm:

     - 01 giáo sư ngành Giao thông vận tải;

     - 03 phó giáo sư ngành Giao thông vận tải.

     2. Quy trình và hồ sơ xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư:

     - Các nhà giáo đủ điều kiện, tiêu chuẩn có nguyện vọng đăng ký xét bổ nhiệm tại Trường Đại học Giao thông vận tải gửi đơn đề nghị xét bổ nhiệm lên Lãnh đạo Bộ môn, Khoa.

     - Bộ môn tổ chức họp, lấy ý kiến về việc xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (có biên bản họp và biên bản kiểm phiếu);  

     - Hội đồng khoa học - đào tạo Khoa họp, lấy ý kiến về việc xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (có biên bản họp và biên bản kiểm phiếu);

     - Khoa, Bộ môn gửi hồ sơ về phòng Tổ chức cán bộ (P.405-Nhà A1) trước ngày 31/3/2015.

     Hồ sơ đề nghị xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư gồm:

     1. Đơn đề nghị xét bổ nhiệm chức danh GS hoặc PGS kèm theo Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS hoặc PGS do chủ tịch HĐCDGS nhà nước cấp của các nhà giáo.

     2. Tờ trình đề nghị bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Bộ môn, Khoa.

     3. Biên bản họp Bộ môn và biên bản kiểm phiếu về việc xét đề nghị bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

     4. Biên bản họp Hội đồng khoa học - đào tạo của Khoa và biên bản kiểm phiếu về việc xét đề nghị bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Trần Đắc Sử

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS