Thông báo số 178/TB-ĐHGTVT về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo số 178/TB-ĐHGTVT về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015

Thông báo số 178/TB-ĐHGTVT về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015

     Thực hiện Công văn số 34/HĐCDGSNN, ngày 02/3/2015 của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nư­ớc về Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015, Nhà tr­ường đề nghị Lãnh đạo các Khoa, Viện, Cơ sở II phổ biến đến toàn thể CB-GV của đơn vị mình đư­ợc biết và lập danh sách CB-GV đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015 (theo mẫu đính kèm), gửi về phòng Tổ chức cán bộ trư­ớc ngày 02/4/2015.

     Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị triển khai đến các đơn vị trực thuộc để kịp tiến độ theo kế hoạch của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nư­ớc.

  HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Trần Đắc Sử

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS