Thông báo số 309/TB-ĐHGTVT về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo số 309/TB-ĐHGTVT về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2013

Thông báo số 309/TB-ĐHGTVT về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2013

     Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ - CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về  minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT - TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và Công văn số 921/BGDĐT-TCCB ngày 04/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013, Nhà trường thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 như sau:

1. Đối tượng kê khai

     - Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Trưởng và Phó trưởng các Khoa, Viện, Phòng, Ban, Xưởng, Trạm, Trung tâm và người giữ chức vụ tương đương Phó trưởng phòng trở lên.

     - Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo nhưng được bố trí thường xuyên làm các công việc:

     + Quản lý ngân sách, tài sản: Phân bổ ngân sách, kế toán, mua sắm tài sản công;

     + Tổ chức cán bộ: Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch cán bộ, viên chức; thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

2. Nguyên tắc và phạm vi tài sản, thu nhập phải kê khai

     - Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn các thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập và những biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai và tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã kê khai.

     - Tài sản, thu nhập phải kê khai gồm tài sản, thu nhập thuộc sở hữu hoặc quyền sử dụng của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật) tại thời điểm hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập.

     - Giá trị tài sản, thu nhập kê khai được tính bằng tiền phải trả khi mua, khi nhận chuyển nhượng, xây dựng hoặc giá trị ước tính khi được cho, tặng, thừa kế.

     - Việc kê khai, giải trình nguồn gốc tài sản tăng, giảm thực hiện theo mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập (mẫu có trên Trang thông tin của Trường: www.utc.edu.vn).

3. Thời hạn thực hiện:

     Cá nhân thuộc các đối tượng nêu trên có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập và gửi Bản kê khai tài sản, thu nhập (theo mẫu) về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 20/3/2014.

     Nhận được thông báo này, Nhà trường đề nghị Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

PGS.TS. Trần Đắc Sử

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS