Thông báo số 310/TB-ĐHGTVT về việc rà soát trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, viên chức Trường đại học GTVT | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo số 310/TB-ĐHGTVT về việc rà soát trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, viên chức Trường đại học GTVT

Thông báo số 310/TB-ĐHGTVT về việc rà soát trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, viên chức Trường đại học GTVT

     Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Trường Đại học Giao thông vận tải, Tiểu ban về Tổ chức - Cán bộ đang triển khai rà soát, đánh giá thực trạng quy mô, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, viên chức các đơn vị trong toàn Trường.

     Để đảm bảo tính chính xác của các thông tin có liên quan đến nhân sự trong từng đơn vị, Tiểu ban về Tổ chức - Cán bộ đề nghị các đơn vị kê khai theo biểu mẫu kèm theo: Khối viên chức giảng dạy khai theo Mẫu 1 và 3, khối viên chức hành chính khai theo Mẫu 2 và 3 (Các biểu mẫu có trên trang thông tin điện tử của Trường www.utc.edu.vn).

     Tài liệu gửi về phòng TCCB trước ngày Thứ Sáu 21/03/2014, bao gồm:

     1. Bản in chính thức  (có xác nhận của Trưởng đơn vị)

     2. File mềm làm trên Excel theo mẫu (gửi qua hòm thư: tccb@utc.edu.vn) .

     Trân trọng cảm ơn!

Hiệu trưởng

Trưởng tiểu ban về TC-CB

(Đã ký)

PGS.TS. Trần Đắc Sử 

 

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS