Thông báo số 337/TB-ĐHGTVT hướng dẫn thực hiện quy định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ quản lý | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo số 337/TB-ĐHGTVT hướng dẫn thực hiện quy định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ quản lý

Thông báo số 337/TB-ĐHGTVT hướng dẫn thực hiện quy định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ quản lý

     Thực hiện Quy định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 231/QĐ-ĐHGTVT, ngày 22/01/2014 của Hiệu trưởng Trường đại học Giao thông Vận tải, Nhà trường hướng dẫn việc thực hiện như sau:

1. Đối tượng đánh giá

     Cán bộ quản lý từ cấp Phó trưởng bộ môn và tương đương trở lên

2. Nguyên tắc đánh giá

     - Việc đánh giá được tiến hành hàng tháng đảm bảo tính dân chủ, công bằng và công khai.

     - Các đơn vị chỉ có cấp phó mà không có cấp trưởng thì cấp phó được giao phụ trách đơn vị được đánh giá theo các tiêu chí như đối với cấp Trưởng đơn vị.

     - Cán bộ kiêm nhiệm nhiều chức vụ quản lý thì được đánh giá tại tất cả các đơn vị tham gia quản lý.

3. Các biểu mẫu đánh giá

a) Biểu mẫu đánh giá đối với cán bộ quản lý khối hành chính:

     - Trưởng các Phòng, Ban, Xưởng, Trạm, Trung tâm trực thuộc trường đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo Mẫu 1-CBQL.

     - Phó trưởng các Phòng, Ban, Xưởng, Trạm, Trung tâm trực thuộc trường đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo Mẫu 2-CBQL.

     - Trưởng đơn vị trực thuộc các Trung tâm trong trường đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo Mẫu 3-CBQL.

    - Phó trưởng đơn vị trực thuộc các Trung tâm trong trường đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo Mẫu 4-CBQL.

     - Phó giám đốc Cơ sở II đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo Mẫu 5-CBQL.

     - Trưởng các Ban, Trung tâm trực thuộc Cơ sở II đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo Mẫu 6-CBQL.

     - Phó trưởng các Ban, Trung tâm trực thuộc Cơ sở II đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo Mẫu 7-CBQL.

b) Biểu mẫu đánh giá đối với cán bộ quản lý cấp Khoa, Viện, Bộ môn trực thuộc

     - Trưởng các Khoa, Viện, Bộ môn trực thuộc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo Mẫu 8-CBQL.

     - Phó trưởng các Khoa, Viện, Bộ môn trực thuộc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo Mẫu 9-CBQL.

c) Biểu mẫu đánh giá đối với các bộ môn trực thuộc Khoa, Viện, Cơ sở II

     - Trưởng các bộ môn trực thuộc Khoa, Viện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo Mẫu 10-CBQL.

     - Phó trưởng các bộ môn trực thuộc Khoa, Viện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo Mẫu 11-CBQL.

     - Trưởng các bộ môn trực thuộc Cơ sở II đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo Mẫu 12-CBQL.

     - Phó trưởng các bộ môn trực thuộc Cơ sở II đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo Mẫu 13-CBQL.

4. Quy trình thực hiện

     Từ ngày 01 đến ngày 10 hàng tháng thực hiện việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ quản lý tháng trước đó.

     - Trước ngày 02 hàng tháng: Cán bộ quản lý các cấp tự đánh giá.

     - Trước ngày 04 hàng tháng: Cấp trưởng đánh giá cấp phó.

     - Từ ngày 05 đến ngày 09 hàng tháng: Thủ trưởng cấp trên trực tiếp đánh giá trưởng và phó các đơn vị trực thuộc:

     + Từ ngày 05 đến ngày 06 hàng tháng: Trưởng các Khoa, Viện, Trung tâm KHCN GTVT đánh giá trưởng, phó các đơn vị thành viên;

     + Trước ngày 07 hàng tháng: Khoa, Viện, Phòng, Ban, Xưởng, Trạm, Trung tâm nộp kết quả đánh giá cho phòng Tổ chức cán bộ để báo cáo Ban Giám hiệu;

     + Trước ngày 09 hàng tháng: Ban Giám hiệu đánh giá trưởng và phó các đơn vị trực thuộc;

     - Trước ngày 10 hàng tháng: Hội đồng đánh giá.

     Nhận được thông báo này Nhà trường yêu cầu các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Trần Đắc Sử

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS