Thông báo số 62/TB-ĐHGTVT về việc nhận xét, đánh giá kết thúc tập sự | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo số 62/TB-ĐHGTVT về việc nhận xét, đánh giá kết thúc tập sự

Thông báo số 62/TB-ĐHGTVT về việc nhận xét, đánh giá kết thúc tập sự

     Căn cứ vào Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

     Căn cứ vào Quyết định số 135/QĐ-ĐHGTVT ngày 15 tháng 01 năm 2014 về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức trường Đại học Giao thông vận tải năm 2013.

     Căn cứ vào Quyết định số 461/QĐ-ĐHGTVT ngày 05 tháng 03 năm 2014 về việc cử người hướng dẫn tập sự.

     Nhà trường đề nghị các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo làm báo cáo kết quả tập sự:

     1.     Đối với người tập sự: Viết báo cáo kết quả tập sự (mẫu 1);

     2.     Đối với người hướng dẫn tập sự: Viết báo cáo đánh giá kết quả tập sự (mẫu 2);

     3.     Đối với đơn vị quản lý trực tiếp: Họp, nhận xét, đánh giá kết quả tập sự và kết luận.

     Nếu kết quả đánh giá tập sự là: đạt yêu cầu thì người tập sự sẽ được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và được quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức.

     Nếu kết quả đánh giá tập sự là: không đạt yêu cầu thì Nhà trường sẽ chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

     Vậy đề nghị các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo khẩn trương hoàn thành thủ tục theo yêu cầu nói trên và gửi về Phòng Tổ chức cán bộ thời gian chậm nhất ngày  02/02/2015.

    (Mẫu 1 và mẫu 2 kèm theo Thông báo này được đăng  tải trên trang thông tin điện tử của Trường.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TCCB

(Đã ký)

TS. Vũ Đức Sỹ

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS