Thông báo số 655/TB-ĐHGTVT về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2014 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo số 655/TB-ĐHGTVT về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2014

Thông báo số 655/TB-ĐHGTVT về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2014

     Căn cứ Công văn số 68/HĐCDGSNN ngày 23/7/2014 của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nư­ớc về Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2014, Nhà tr­ường đề nghị Lãnh đạo các Khoa, Viện, Cơ sở II thông báo tới toàn thể CB-GV của đơn vị mình đư­ợc biết và lập danh sách CB-GV đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2014 (theo mẫu đính kèm), gửi về phòng Tổ chức cán bộ trư­ớc ngày 15/8/2014.

     Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị triển khai đến các đơn vị trực thuộc để kịp tiến độ theo kế hoạch của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nư­ớc.

     Trân trọng cảm ơn!

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TCCB

(Đã ký)

TS. Vũ Đức Sỹ

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS