Thông báo tiêu chuẩn được nâng bậc lương trước thời hạn năm 2014 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo tiêu chuẩn được nâng bậc lương trước thời hạn năm 2014

Thông báo tiêu chuẩn được nâng bậc lương trước thời hạn năm 2014

     Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV, ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức;

     Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế của Nhà trường được giao năm 2014;

     Căn cứ vào thành tích của cán bộ, viên chức trong thời gian từ 2009 đến 2014;

     Theo kết luận tại cuộc họp Hội đồng lương ngày 05/12/2014, Nhà trường thông báo tiêu chuẩn được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2014 như sau:

     1. Đối tượng

     Cán bộ, viên chức chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch, còn thiếu từ 01 tháng đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên; chưa được nâng bậc lương trước thời hạn trong các năm 2012, 2013 và đạt một trong bốn tiêu chuẩn sau.

     2. Tiêu chuẩn

     - Tiêu chuẩn 1: Đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở từ 02 năm trở lên trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2014, trong đó phải có 01 năm đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2013 hoặc năm 2014.

     - Tiêu chuẩn 2: Đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 01 năm và đảm nhận các chức vụ quản lý, các chức vụ đoàn thể, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2014 như sau:

     + Trưởng, phó trưởng các Khoa, Viện, Phòng, Ban, Xưởng, Trạm, Trung tâm, Bộ môn;

     + Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường; Chủ tịch, Tổ trưởng Công đoàn các đơn vị trực thuộc;

     + Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ;

     + Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường, Bí thư Liên chi đoàn, Bí thư Chi đoàn Liên cơ quan.

     - Tiêu chuẩn 3: Đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 01 năm trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2014 và đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ trong năm 2013 hoặc năm 2014.

     - Tiêu chuẩn 4: Bảo vệ luận án Tiến sĩ đúng hạn trong năm 2013 hoặc năm 2014.

     Nhà trường thông báo để các đơn vị và cá nhân trong toàn Trường được biết. Trường hợp có ý kiến phản hồi, xin gửi về Hội đồng lương của Trường trước ngày 19/12/2014 (thông qua Phòng Tổ chức cán bộ, phòng 405 nhà A1).

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS