Thông báo về việc kê khai lý lịch cán bộ, viên chức hàng năm | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về việc kê khai lý lịch cán bộ, viên chức hàng năm

Thông báo về việc kê khai lý lịch cán bộ, viên chức hàng năm

THÔNG BÁO

Về việc kê khai lý lịch cán bộ, viên chức hàng năm
 
Kính gửi: Các đơn vị trong toàn Trường
 
- Căn cứ Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ngày 06/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức;
- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác nhận lý lịch và chuẩn hóa công tác quản lý cán bộ, viên chức trong toàn Trường;
Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện việc kê khai lý lịch cán bộ, viên chức như sau:
1. Đối tượng kê khai:
Toàn thể cán bộ, viên chức, kể cả người ký hợp đồng lao động với Trường có thời hạn từ 01 năm trở lên.
2. Nội dung kê khai: 
- Cán bộ, viên chức kê khai theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
- Cán bộ, viên chức được phong tặng các danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và học hàm Giáo sư, Phó giáo sư,... đề nghị nộp bản sao có công chứng.
- Cán bộ, viên chức có các văn bằng chứng chỉ về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học chưa được lưu trong hồ sơ cán bộ, yêu cầu nộp bản sao có công chứng. Trường hợp, văn bằng chứng chỉ được cấp bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt Nam theo quy định của pháp luật.
3. Tiến độ thực hiện: 
- Từ ngày 06 - 27/4/2012: Cá nhân thực hiện kê khai theo mẫu lý lịch dưới 2 hình thức bản in và file dữ liệu (Excel):
+ Tải mẫu lý lịch từ địa chỉ: www.utc.edu.vn;
+ Kê khai theo mẫu (đánh máy, không viết tay): Bản in có dán ảnh và chữ ký tươi của người khai, file dữ liệu đúng nội dung với bản in;
+ Giảng viên nộp bản in và file dữ liệu cho Trưởng bộ môn; cán bộ, viên chức khối hành chính nộp bản in và file dữ liệu cho Trưởng Phòng, Ban, Khoa (Viện), Trung tâm, Xưởng, Trạm,... Các văn bằng chứng chỉ chưa được lưu trong hồ sơ cán bộ, đề nghị gửi kèm theo các địa chỉ trên.
- Từ ngày 28/4 - 09/5/2012: Thủ trưởng đơn vị nộp tài liệu (bản in, file dữ liệu và các văn bằng chứng chỉ kèm theo) cho Phòng Tổ chức cán bộ.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ với Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 405 nhà A1, Điện thoại: 38347675, gặp chị Hương).
Nhận được thông báo này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, đôn đốc cán bộ, viên chức của đơn vị mình thực hiện việc kê khai lý lịch theo đúng tiến độ. Quá thời hạn nêu trên, cán bộ, viên chức không thực hiện việc kê khai, Nhà trường không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi sau này.
 
                                                                                                                        TL.HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG TCCB
                                                                                                                                (Đã ký)
                                                                                                                          TS. Vũ Đức Sỹ
 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS