Thông báo về việc nhận xét, đánh giá kết quả tập sự | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về việc nhận xét, đánh giá kết quả tập sự

Thông báo về việc nhận xét, đánh giá kết quả tập sự

     Căn cứ vào Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

     Căn cứ vào Quyết định số 20/QĐ-ĐHGTVT ngày 08 tháng 01 năm 2013 về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức trường Đại học Giao thông vận tải.

     Căn cứ vào Quyết định số149/QĐ-ĐHGTVT ngày 24 tháng 01 năm 2013 về việc cử người hướng dẫn tập sự.

     Nhà trường đề nghị các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo làm báo cáo kết quả tập sự:

     1. Đi vi người tp s: Viết báo cáo kết quả tập sự (xem file đính kèm).

     2. Đối với người hướng dẫn tập sự: Viết báo cáo đánh giá kết quả tập sự (xem file đính kèm).

     3. Đối với đơn vị quản lý trực tiếp: Họp, nhận xét, đánh giá kết quả tập sự và kết luận.

     Nếu kết quả đánh giá tập sự đạt yêu cầu thì người tập sự sẽ được ký hợp đồng làm việc và được quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức.

     Nếu kết quả đánh giá tập sự không đạt yêu cầu thì Nhà trường sẽ chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

     Vậy đề nghị các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo khẩn trương hoàn thành thủ tục theo yêu cầu nói trên và gửi về Phòng Tổ chức cán bộ thời gian chậm nhất ngày  31/12/2013.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TCCB

(Đã ký)

TS. Vũ Đức Sỹ

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS