Thông báo về việc thay đổi thời gian xét nâng bậc lương | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về việc thay đổi thời gian xét nâng bậc lương

Thông báo về việc thay đổi thời gian xét nâng bậc lương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /TB-TCCB

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2012

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian xét nâng bậc lương

 

 

                      Kính gửi:    CÁC  ĐƠN VỊ TRONG TOÀN TRƯỜNG

 

 

Để thuận lợi cho công tác báo tăng bảo hiểm xã hội, nhà trường xin thông báo một số thay đổi về việc thực hiện nâng bậc lương như sau:

Kể từ năm 2012, việc nâng bậc lương thường xuyên được thực hiện làm 02 đợt:

Đợt 1: Những người thuộc diện nâng bậc lương thường xuyên và hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung 6 tháng đầu năm.

Đợt 2: Những người thuộc diện nâng bậc lương thường xuyên và hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung 6 tháng cuối năm.

Việc thực hiện nâng bậc lương đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và giảng viên cao cấp phụ thuộc vào thời gian xét nâng bậc lương của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ vẫn được thực hiện 1 lần vào cuối năm như trước đây vì nâng bậc lương trước thời hạn phụ thuộc vào tỷ lệ theo quy định của Bộ Nội vụ. (Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị).

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị phổ biến nội dung này cho toàn thể cán bộ-viên chức trong đơn vị được biết!

 

 

 

Nơi nhận:

   - Như trên;

   - Lưu: HCTH, TCCB.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TCCB

 

 

 

 

TS. Vũ Đức Sỹ

 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS