Căn cứ Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 28/11/2014 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;

    Căn cứ Công văn số 2616&2617/BGDĐT-NGCBQLCSGD, ngày 17/6/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) và giảng viên chính (hạng II) năm 2019;

    Căn cứ nhu cầu, vị trí, việc làm, chuyên ngành giảng dạy của Trường Đại học GTVT;

    Nhà trường thông báo xét chọn giảng viên dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính, giảng viên cao cấp năm 2019 như sau:

    1. Đối tượng

    Giảng viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV; có đủ phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật; có nguyện vọng dự thi.

    2. Quy trình xét chọn

    a) Giảng viên chuẩn bị 01 (một) bộ hồ sơ được in, chụp trên giấy A4, đóng bìa, có mục lục và đánh số trang, được sắp xếp theo thứ tự, từng loại công trình, gồm:

    - Đơn xin đăng ký dự thi (theo mẫu).

    - Sơ yếu lý lịch của viên chức (theo mẫu).

    - Bản nhận xét, đánh giá viên chức (theo mẫu).

    - Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp được cơ quan có thẩm quyền chứng thực:

    + Bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí, việc làm, chuyên ngành giảng dạy.

    + Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên.

    + Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính, giảng viên cao cấp (dự thi thăng hạng giảng viên cao cấp).

    + Quyết định bổ nhiệm vào ngạch giảng viên, mã số: V.07.01.03; giảng viên chính, mã số: V.07.01.02 (dự thi thăng hạng giảng viên cao cấp).

    + Bản sao các công trình nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học và biên soạn sách phục vụ đào tạo có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị quản lý kèm theo minh chứng.

    Hồ sơ của ứng viên gửi về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 20/7/2019.

    b) Hội đồng của Trường tổ chức xét chọn ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi trong thời gian từ 22-26/7/2019.

    Kết quả xét chọn được công khai trên hệ thống Văn phòng điện tử của Trường, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/7/2019.

    Nhà trường gửi kèm văn bản này Công văn số 2616&2617/BGDĐT-NGCBQLCSGD, ngày 17/6/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản hồi về phòng Tổ chức cán bộ, phòng 405 nhà A1, điện thoại: 024.38347675, email: tccb@utc.edu.vn./.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS-TS Nguyễn Ngọc Long