Thông báo thu bảo hiểm y tế sinh viên năm 2015-2016 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo thu bảo hiểm y tế sinh viên năm 2015-2016

Thông báo thu bảo hiểm y tế sinh viên năm 2015-2016

THÔNG BÁO
V/v: Thu bảo hiểm y tế sinh viên năm 2015-2016
                                             
               Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội khóa 12 kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/07/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 thông báo về việc thu phí Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với sinh viên; 
               Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/07/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
               Căn cứ Công văn 1656/BHXH – PT ngày  6 tháng 8 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn bổ sung BHYT học sinh; sinh viên và CSSKBĐ theo TT số 41/2014/BYT-BTC.
               Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo đến Ban cán sự các lớp để triển khai thực hiện nộp BHYT sinh viên năm 2015 - 2016 như sau: 
               1/ Cách thực hiện:
- Lớp trưởng thu tiền BHYT và bản photo thẻ BHYT chính sách còn giá trị sử dụng của từng sinh viên. Ghi tên lớp, khóa và mã sinh viên vào bản photo. Điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu đã được khoa, viện, trung tâm cung cấp.
- Nộp toàn bộ tiền, danh sách sinh viên nộp tiền; thẻ BHYT chính  sách photo cho Phòng Tài chính kế toán.
- Photo phiếu thu tiền và danh sách nộp cho văn phòng khoa, viện, trung tâm.
- Giữ phiếu thu (bản gốc) và danh sách để nhận thẻ BHYT tại Trạm Y tế - Phòng 105 nhà N2 khi có thông báo.
               2/ Mức phí thu BHYT và thời gian thực hiện:
Số tiền đóng = Mức lương cơ sở ( tại thời điểm đóng tiền) x 4,5 % x Số tháng tham gia
Trong đó:       Sinh viên đóng 70%.
                        Nhà nước hỗ trợ 30%
Mức thu của một sinh viên trong 1 tháng = 1.150.000 đ x 4,5% x 70% = 36,225 đ
Mức thu cụ thể và thời gian qui đinh đối với từng đối tượng xem tại tệp đính kèm
Khi nộp tiền bảo hiểm y tế sinh viên được cấp thẻ BHYT, được hưởng đầy đủ quyền lợi theo qui định của nhà nước. Tham gia BHYT là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi sinh viên đang học tập tại trường. Vì vậy mọi sinh viên có trách nhiệm đóng phí bảo hiểm y tế bắt buộc theo Luật quy định. Sinh viên đã có thẻ BHYT chính sách: hộ nghèo, con lực lượng vũ trang ... không thuộc đối tượng bắt buộc nhưng có thể tham gia BHYT tự nguyện.
               Yêu cầu sinh viên các lớp thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.
               Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ với Trạm Y tế, số điện thoại: 0437668900; 0983 239 566; 0913 501 695.

 
 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS