Trung tâm dịch vụ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

Địa chỉ: Tầng 1 nhà T1 - Trường Đại học Giao thông Vận tải    

Điện thoại/Fax: (024) 

Lãnh đạo Trung tâm

     Giám đốc:  TS. Trương Mạnh Hùng

     Phó giám đốc: TS. Trịnh Lương Miên

 

Trung tâm Dịch vụ được thành lập Theo quyết định số 1228/QĐ-ĐHGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng.

Chức năng, nhiệm vụ

1.1 Chức năng

- Trung tâm Dịch vụ là một đơn vị trực thuộc trường Đại học GTVT có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và quản lý các hoạt động dịch vụ của trường, phục vụ sự phát triển của nhà trường.

- Tổ chức thực hiện các dịch vụ trong nhà trường phục vụ các hoạt động của nhà trường.

1.2 Nhiệm vụ

a. Các nhiệm vụ thực hiện chức năng quản lý:

-  Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển toàn diện trung tâm theo hướng phát triển của trường và từng bước nâng cao chất lượng phục vụ.

- Quản lý cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được nhà trường giao. Phối hợp với các đơn vị chức năng lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp cơ  sở vật chất định kỳ hàng năm.

- Quản lý hoạt động nhà khách, các nhà ăn, căng-tin, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

b. Các nhiệm vụ thực hiện chức năng tổ chức thực hiện:

- Tổ chức dịch vụ ăn uống tại nhà ăn giảng viên, nhà khách và căng-tin sinh viên.

- Tổ chức thực hiện các dịch vụ trông giữ xe trong trường.

- Tổ chức các dịch vụ khai thác về vị trí, quảng bá thương hiệu của nhà trường.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ văn phòng phẩm phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học, đưa đón sinh viên đến các điểm thực tập ở ngoài trường, sinh viên về quê trong những ngày lễ, tết.

- Tổ chức thực hiện dịch vụ vệ sinh, cảnh quan trong trường, trang trí làm đẹp trường khi tổ chức các sự kiện, ngày lễ lớn.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.

- Tổ chức khai thác có hiệu quả diện tích mặt bằng được nhà trường giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được nhà trường giao.