Căn cứ Công văn số 3973/BGDĐT-GDĐH ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Trường ĐH.GTVT báo cáo Bộ GD&ĐT về việc triển khai công tác khảo sát và kết quả khảo sát như sau: