THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố tổ chức quản lý đến kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ tại Việt Nam.

Ngành: Quản lý xây dựng

Mã số ngành: 9.58.03.02

Họ và tên NCS: Lê Trọng Tùng

Người hướng dẫn

                GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh – Trường Đại học Giao thông Vận tải

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

- Luận án đã hệ thống hóa và làm sâu sắc hơn cơ sở lý luận về các yếu tố tổ chức quản lý và kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ.

- Dựa trên cơ sở mô hình hành vi tổ chức của Stephen P. Robbins và Timothy A. Judge, luận án đã xây dựng mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố tổ chức quản lý đến kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ một cách khoa học và phù hợp với điều kiện tại Việt Nam.

- Luận án đã sử dụng các kỹ thuật phân tích định lượng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tổ chức quản lý đến kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ tại Việt Nam;

- Luận án đưa ra khuyến nghị cho các bên liên quan đến hoạt động quản lý dự án nhằm cải thiện kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ tại Việt Nam.

 

INFORMATION ON THE DOCTORAL THESIS

Title: A study on the impact of management organization factors on implementation results of  road transport infrastructure investment projects in Vietnam

Major: Construction Management

Code: 9.58.03.02

PhD student: Le Trong Tung

Supervisors:

                         Professor. Doctor of Science. Nghiem Van Dinh, the UTC

Training institution: University of Transport and Communications

New contributions of the thesis

- The thesis systematizes and deepens the theoretical basis of the management organization factors and implementation results of road transport infrastructure construction investment projects.

- Based on the organizational behavior model by Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge, the thesis develops a research model on the influence of the management organization factors on the results of implementation results of road transport infrastructure construction investment projects in a scientific manner and in consistence with the conditions in Vietnam.

- The thesis has used quantitative analysis techniques to evaluates the influence of management organization factors on implementation results of road transport infrastructure construction investment projects in Vietnam.

- The thesis gives recommendations to stakeholders related to the project implementation management to improve the implementation results of road transport infrastructure construction investment projects in Vietnam.