Thông báo: Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2021 của quỹ Nafosted:
-Tiếp nhận hồ sơ: Từ 08h30 ngày 17/5/2021 đến 17h00 ngày 30/6/2021

- Đánh giá xét chọn: tháng 7-10/2021

- Công bố kết quả xét chọn: tháng 11/2021

- Hoàn chỉnh hồ sơ, ký hợp đồng: tháng 1-2/2022

- Đầu mối hồ sơ PKHCN: Phạm Thị Ngọc Ánh 0914859294, Đào Thanh Toản 0979379099

- Chi tiết xin xem tại trang web

https://nafosted.gov.vn/thong-bao-chuong-trinh-tai-tro-nccb-trong-khoa-hoc-tu-nhien-va-ky-thuat-nam-2021/