1. KHOA CÔNG TRÌNH

2. KHOA CƠ KHÍ

3. KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG

4. KHOA QUẢN LÝ XÂY DỰNG

5. KHOA VẬN TẢI - KINH TẾ

6. PHÂN HIỆU

7. KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ