1. KHOA CÔNG TRÌNH

2. kHOA CƠ KHÍ

3. KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG

4. KHOA QUẢN LÝ XÂY DỰNG

5. KHOA VẬN TẢI - KINH TẾ

6. PHÂN HIỆU 

7. KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ