1. Bộ môn Khai thác và Kinh tế vận tải - Khoa Vận tải kinh tế Phân hiệu TP.HCM

2. Bộ môn Kinh tế xây dựng - Khoa Vận tải kinh tế Phân hiệu TPHCM

3. Khoa Công trình - Phân hiệu TPHCM

4. Khoa Công trình

5. Khoa Điện - Điện tử

6. Khoa Kỹ thuật xây dựng

7. Khoa Quản lý xây dựng

8. Khoa Vận tải kinh tế

9. Khoa Cơ khí