Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2022:

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp bộ (sau đây gọi tắt là hồ sơ đăng ký tuyển chọn)  đóng thành 8 quyển (1 bản gốc, 7 bản copy) mỗi quyển gồm::

a) Thuyết minh đề tài theo mẫu (Mẫu 6 Phụ lục I, Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT).

b) Bản giải trình chi tiết các mục chi (theo mẫu tại phụ lục 2)

c) Bản cam kết kinh phí từ nguồn khác

d) Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài

e) Tiềm lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài (Mẫu 7, Phụ lục I, Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT)

Thời hạn gửi hồ sơ về Phòng KHCN, P308 – A1, Trường ĐH GTVT là ngày 27/04/2021 (liên hệ CV. Phạm Thị Ngọc Ánh – ĐT: 024. 38347611).