Trường Đại hoc GTVT thông báo Kết quả xét tuyển liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học đợt 3 năm 2022. Chi tiết xem file đính kèm