Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 15/05/2014 quy định: Thời gian đào tạo trình độ Thạc sỹ tối đa là 3.5 năm đối với hình thức đào tạo theo tín chỉ cho các lớp cao học có thời gian đào tạo 1.5 năm, tối đa 04 năm đối với hình thức đào tạo theo tín chỉ cho các lớp cao học có thời gian đào tạo 02 năm.

Đối chiếu với quy định trên, đến hết ngày 18/07/2024 sẽ hết thời hạn tối đa đào tạo trình độ Thạc sỹ của khóa 28.2. (Riêng ngành Quản lý kinh tế, hết hạn thời gian tối đa đào tạo là ngày 18/01/2025).

Vậy phòng Đào tạo Sau đại học thông báo để các học viên cao học thuộc đối tượng trên chưa bảo vệ luận văn tốt nghiệp phải khẩn trương hoàn thành luận văn và tới trường làm thủ tục xin bảo vệ đúng thời hạn nêu trên.

Phòng Đào tạo Sau đại học không chịu trách nhiệm về việc cấp bằng Thạc sỹ đối với các trường hợp học viên bảo vệ quá thời hạn quy định./.