THÔNG BÁO

VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

 VÀ NỘP HỒ SƠ DỰ THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2023

 

Căn cứ Thông báo số 123/TB-ĐHGTVT ngày 14/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023;

Căn cứ tình hình thực tế triển khai công tác tuyển sinh của Nhà trường.

Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo gia hạn thời gian đăng ký học bổ sung kiến thức và nộp hồ sơ dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023 đến hết ngày 28/4/2023.

Vậy Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo để các thí sinh biết và thực hiện./.