Nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Quyết định số 1002/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2022 về việc phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh”, mã số: KC.01/21-30.

Để Chương trình KC.01/21-30 được triển khai rộng rãi, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, Bộ KH&CN kêu gọi đề xuất đề tài/dự án KH&CN từ các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp KH&CN, viện nghiên cứu, trường đại học trên cả nước.

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Quyết định số 1002/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2022

Công văn số 1449/BKHCN-VP ngày 26/6/2022

(nguồn: https://most.gov.vn/vn/tin-tuc/22077/thong-bao-keu-goi-de-xuat-nhiem-vu-thuoc-chuong-trinh-khcn-cap-quoc-gia-giai-doan-den-nam-2030-nghien-cuu-phat-trien-va-ung-dung-c.aspx)