Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài Nghiên cứu ứng dụng năm 2022, thông tin cụ thể như sau:

1. Phạm vi tài trợ

Các đề tài nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y, dược, khoa học nông nghiệp; khoa học xã hội, khoa học nhân văn.

2. Đối tượng tài trợ

Các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam tham gia đăng ký, thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ tài trợ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 12/09/2022

Liên hệ: Phạm Thị Ngọc Ánh ( P.KHCN)

Chi tiết xem đường link: https://nafosted.gov.vn/thong-bao-moi-nop-ho-so-dang-ky-de-tai-nghien-cuu-ung-dung-nam-2022/