Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài Nghiên cứu ứng dụng năm 2023

Nội dung chi tiết xem trong:

https://nafosted.gov.vn/thong-bao-tiep-nhan-ho-so-dang-ky-de-tai-nghien-cuu-ung-dung-nam-2023/?fbclid=IwAR3oMETirZucToPofutmdWzVXOf4B6KRdox9xndsNcxYa7AgAGuX9hnEkQo