- Căn cứ Công văn số: 2234/BGDĐT-KHCNMT ngày 17/05/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024.

- Căn cứ Quyết định số: 1393/QĐ-BGDĐT ngày 16/05/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để giao tuyển chọn thực hiện từ năm 2024.

Trường ĐH Giao thông vận tải thông báo để các cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn 13 chủ nhiệm đề tài trong danh sách đính kèm theo đáp ứng các tiêu chí quy định tại điều 4 và điều 7 thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiêu chuẩn chủ nhiệm đề tài cấp bộ: Các cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài cấp bộ phải có các tiêu chuẩn sau:

1. Là giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.

2. Có ít nhất một công trình công bố trên tạp chí khoa học trong hoặc ngoài nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu hoặc lĩnh vực gần với đề tài, hoặc là chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu thuộc lĩnh vực nghiên cứu trong thời hạn 5 năm gần đây.

3. Tại thời điểm tuyển chọn hoặc được giao trực tiếp không là chủ nhiệm đề tài hoặc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đang bị xử lý theo Khoản 1 Điều 38 của thông tư 11/2016/TT-BGDĐT.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024 (sau đây gọi tắt là hồ sơ đăng ký tuyển chọn)  đóng thành 8 quyển (1 bản gốc, 7 bản copy) mỗi quyển gồm::

a) Thuyết minh đề tài đã chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng, thể thức theo Mẫu 6 Phụ lục I, Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT (gửi thêm file định dạng WORD);

b) Bản giải trình chi tiết các mục chi (theo mẫu tại phụ lục 2);

c) Bản cam kết kinh phí từ nguồn khác;

d) Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài;

e) Tiềm lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài (Mẫu 7, Phụ lục I, Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT).

Thời hạn gửi hồ sơ về Phòng KHCN, P308 – A1, Trường ĐH GTVT là ngày 26/05/2023 (liên hệ CV. Phạm Thị Ngọc Ánh – ĐT: 024. 38347611).