- Căn cứ Công văn số: 1824/BGDĐT-KHCNMT ngày 28/04/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023.

- Căn cứ Quyết định số: 1195/QĐ-BGDĐT ngày 28/04/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2023.

Trường ĐH Giao thông vận tải thông báo để các cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn 11 chủ nhiệm đề tài trong danh sách đính kèm theo các quy định trong thông tư 11/2016/TT-BGDĐT.

Thời hạn gửi hồ sơ về Phòng KHCN, P308 – A1, Trường ĐH GTVT là ngày 13/05/2022 (liên hệ CV. Phạm Thị Ngọc Ánh – ĐT: 024. 38347611).