Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học GTVT ban hành kèm theo Quyết định số 2008/QĐ-ĐHGTVT ngày 05/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT;

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2023 Trường Đại học GTVT đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học GTVT thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023 như sau:

1. Hình thức đào tạo: Không tập trung, theo học chế tín chỉ.

2. Thời gian đào tạo: 2 năm.

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển và thi tuyển.

4. Quy trình tuyển sinh:

- Thời gian nộp hồ sơ và đăng ký học bổ sung kiến thức: Từ 01/3/2023 đến 31/3/2023, những trường hợp thí sinh không phải học bổ sung kiến thức từ 01/3/2023 đến 28/4/2023;

- Học bổ sung kiến thức: Dự kiến từ 03/4/2023 đến 28/4/2023 các thí sinh thuộc diện bổ sung kiến thức hoàn thiện các học phần bổ sung;

- Ôn tập kiến thức các môn thi tuyển: Dự kiến từ 01/5/2023 đến 28/5/2023 thí sinh diện thi tuyển ôn tập kiến thức các môn thi tuyển;

- Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ 22/05/2023 đến 26/05/2023;

- Thời gian thi tuyển: Dự kiến thi tuyển vào ngày 04/06/2023. 

Chi tiết thông báo tại file đính kèm