THÔNG BÁO

Về việc cung cấp thông tin kết quả nghiên cứu phục vụ thành lập

Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2021

Căn cứ tiêu chuẩn quy định tại Điều 17 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét huỷ bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Để cập nhật cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở và triển khai kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021, Nhà trường đề nghị các Giáo sư, Phó giáo sư là giảng viên cơ hữu đang làm việc tại Trường cung cấp thông tin về kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc xuất bản ở nhà xuất bản có uy tín từ tháng 04/2016 đến tháng 04/2021. Thông tin kết quả nghiên cứu của các Giáo sư, Phó giáo sư gửi về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 15/4/2021 theo địa chỉ: tccb@utc.edu.vn.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: bà Nguyễn Thị Bích Thúy, chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ, phòng 404 - Nhà A1, điện thoại: 0908240376.

Nhà trường gửi kèm thông báo này mẫu thông kê kết quả nghiên cứu khoa học.

        Trân trọng./. 

Lưu ý: Mẫu thống kê kết quả nghiên cứu khoa học của các GS, PGS xem chi tiết trong file đính kèm