THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

          Tên luận án: Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Nam

        Ngành: Tổ chức và quản lý vận tải                                   

        Mã số: 9.84.01.03

        Nghiên cứu sinh: Bùi Duy Thọ                                          

        Họ và tên cán bộ hướng dẫn:  1. GS. TS. Từ Sỹ Sùa, ĐH Giao thông vận tải

                                                      2. TS. Lê Thu Hằng, Kiểm toán Nhà nước

        Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải.

TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án với đề tài Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Namcó một số đóng góp mới có ý nghĩa về mặt khoa học và thực tiễn, đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) tại các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Nam. Đóng góp cụ thể của luận án là:

• Hệ thống hóa và xây dựng khung lý thuyết để phân tích và chỉ ra tác động của các yếu tố cấu thành hệ thống KSNB lên tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.

• Thông qua mô hình kinh tế lượng, luận án đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành hệ thống KSNB lên tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Nam - đây là nghiên cứu đầu tiên trên đối tượng này. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các yếu tố cấu thành hệ thống KSNB đều tác động tích cực đến tính hữu hiệu của hệ thống KSNB, trong đó, yếu tố “Hệ thống thông tin và truyền thông” có tác động mạnh nhất và yếu tố “Đánh giá rủi ro” có tác động yếu nhất.

• Nghiên cứu đã giá được thực trạng các yếu tố cấu thành hệ thống KSNB, thực trạng tính hữu hiệu của hệ thống KSNB, đặc biệt nghiên cứu đã sử dụng bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp để kiểm chứng tính hữu hiệu của KSNB tại các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Nam.

• Thông qua kiểm định ANOVA, nghiên cứu phát hiện, quy mô doanh nghiệp và hình thức sở hữu có ảnh hưởng khác nhau tới tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Nam. Theo đó, doanh nghiệp có qui mô lớn thì tính hữu hiệu của hệ thống KSNB tốt hơn, và các doanh nghiệp hoàn toàn vốn tư nhân có tính hữu hiệu của hệ thống KSNB tốt hơn so với các doanh nghiệp có vốn nhà nước.

• Nghiên cứu đề xuất năm giải pháp chính nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB tại các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Nam trong những năm tới. 

                                                                            

SUMMARY OF NEW CONTRIBUTIONS OF DISSERTATION
Thesis title: Research to improve the internal control at passenger car transport enterprises in Vietnam
Major: Transport organization and management
Code: 9.84.01.03
PhD student: Bui Duy Tho
Instructors:   1. Prof. Dr. Tu Sy Sua, University of Transport
               2. Dr. Le Thu Hang, State Auditor
Training institution: University of Transport.
The thesis with the topic "Research to improve the internal control at passenger car transport enterprises in Vietnam" has some new meaningful contributions in terms of science and practice. Proposals to improve the effectiveness of internal control systems at passenger car transport enterprises in Vietnam. Specific contributions of the thesis are:
• Systematize and build a theoretical framework to analyze and point out the impact of the constituting elements on the effectiveness of the enterprise's internal control system.
• Through the econometric model, the thesis measures the influence of the elements constituting on the effectiveness of the internal control system at passenger transport enterprises by car in Vietnam. This is the first study on this subject. The research results show that the elements have a positive impact on the effectiveness of the internal control system, in which, the element "Information and communication system" has the strongest impact. The element “Risk assessment” has the weakest impact.
  The study has evaluated the actual status of the elements constituting the internal control system. Especially, the study used a set of criteria to evaluate the performance of enterprises to verify the validity of the effectiveness of internal control in passenger transport enterprises by car in Vietnam.
• Through the ANOVA test, the study found that the size of the enterprise and the form of ownership have different effects on the effectiveness of the internal control system in passenger car transport enterprises in Vietnam. Accordingly, large-scale enterprises have better internal control system effectiveness, and wholly private-owned enterprises have better internal control system effectiveness than state-owned enterprises.
• Research and propose five main solutions to improve the internal control system at passenger transport enterprises by car in Vietnam in the coming years.