THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án: Nghiên cứu điều khiển ổn định quỹ đạo chuyển động của ô tô bằng hệ thống phanh

Ngành:           Kỹ thuật cơ khí động lực               

Mã số:            9.52.01.16

Nghiên cứu sinh: Đào Huy Hải

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

                              1. PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh, Trường Đại học Giao thông Vận tải

        2. TS. Đặng Việt Hà, Cục Đăng kiểm Việt Nam

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải

 

TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đã xây dựng mô hình động lực học hệ thống phanh ABS dẫn động thủy lực dựa trên bộ chấp hành ABS có sẵn trên ô tô, tích hợp với mô hình động lực học đầy đủ của ô tô làm cơ sở để nghiên cứu điều khiển hệ thống phanh nhằm ổn định quỹ đạo chuyển động của ô tô.

2. Đã thiết kế, chế tạo bộ điều khiển ABS-ESP tự động điều khiển cơ cấu chấp hành của hệ thống phanh ABS dẫn động thủy lực, tạo lực phanh độc lập ở các bánh xe để ổn định quỹ đạo chuyển động của ô tô.

3. Đã ứng dụng phương pháp tối ưu bầy đàn PSO để xác định các tham số của bộ điều khiển ABS-ESP.

 

INFORMATION OF THE FINDINGS OF THE DOCTORALTHESIS

Name of dissertation: Study on the Stable Trajectory Control of Vehicles Using Brake System

Major: Mechanical Engineering, Power Engineering

Code No: 9.52.01.16

Name of PhD. Student: Dao Huy Hai

Name of Supervisors:         

   1. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Tuan Anh, University of Transport and Communications

   2. Dr. Dang Viet Ha, Vietnam Register

Training Institution: University of Transport and Communication

SUMMARY ON THE FINDINGS OF THE DOCTORAL THESIS

1. Developed a dynamic model of the hydraulic-driven Anti-lock Braking System (ABS) based on the existing ABS controller in vehicles, integrating with the full vehicle dynamics model as a basis for studying the control of the brake system to stabilize the vehicle's trajectory.

2. Designed and built an automatic control system for ABS-Electronic Stability Program (ESP) that controls the actuator of the hydraulic-driven ABS brake system, providing the independent braking forces on each wheel to stabilize the vehicle's trajectory.

3. Applied the Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm to determine the parameters of the ABS-ESP control system.