THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất lốp đến tính dẫn hướng ô tô khách sản xuất, lắp ráp ở Việt Nam

Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực                          

Mã số: 9520116

Nghiên cứu sinh: Đinh Quang Vũ

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

1. TS. Đặng Việt Hà, Cục Đăng kiểm Việt Nam

2. PGS.TS. Cao Trọng Hiền, Trường Đại học Giao thông Vận tải

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải

 

TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. Đã xây dựng mô hình không gian 3 khối lượng của ô tô để khảo sát ảnh hưởng của áp suất lốp đến sự lăn lệch của bánh xe, đến gia tốc ngang thân xe, vận tốc quay thân xe, quỹ đạo quay vòng của ô tô.
  2. Thí nghiệm xác định các thông số động lực học quay vòng như: gia tốc ngang; vận tốc quay thân xe; quỹ đạo quay vòng để so sánh, đánh giá mô hình lý thuyết.
  3. Thí nghiệm đo được đặc tính lăn lệch của lốp trên cơ sở tận dụng thiết bị hiện có. Đồ gá thí nghiệm có thể sử dụng để thí nghiệm cho các loại lốp khác nhau.
  4. Nghiên cứu mô hình Pacejka đối với 8 bộ thông số có tính đến áp suất lốp.

 

INFORMATION OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Name of dissertation: Research on the effects of tire pressure on the handling of passenger cars manufactured and assembled in Vietnam

Major: Mechanical dynamic engineering

Code No: 9520116

Name of PhD. Student: Dinh Quang Vu

Name of Supervisors:          1. Dr. Dang Viet Ha, Viet Nam Register.

                                                2. Associate Prof. Dr. Cao Trong Hien, University of Transport and Communications.

Training Institution: University of Transport and Communication

 

SUMMARY OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

1. A spatial model of 3 mass cars has been built to investigate the effects of pressure on the rolling wheel, on the acceleration of the horizontal body, the body rotation speed, and the rotation trajectory of car.

2. Experiment to determine rotational dynamics parameters such as: horizontal acceleration; body rotation speed; the rotation trajectory of car to compare, evaluate theory model.

3. The parameters of tire measure the experiment. Experimental jigs can be used to do experiments for different types.

4. Research Pacejka model for 8 the parameters, have to tire pressure.