THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án: Nghiên cứu hiệu quả giảm sóng của kết cấu đê dạng bản nghiêng trên nền cọc trong công trình bảo vệ bờ biển

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt                      

Mã số: 958.02.06

Nghiên cứu sinh: Đỗ Minh Đạt

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

  1. PGS.TS. Nguyễn Viết Thanh, Trường Đại học Giao thông vận tải
  2. PGS.TS. Phùng Đăng Hiếu, Viện Khoa học Môi trường, biển và hải đảo

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải

 

TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đã khảo cứu ảnh hưởng của một số tham số đầu vào cơ bản như mực nước; mái dốc bản nghiêng; chu kỳ sóng và độ dốc sóng tới sự thay đổi của các đặc trưng trưng thủy động lực gồm truyền sóng, phản xạ sóng và tiêu tán năng lượng sóng khi sóng tương tác với kết cấu đê bản nghiêng trên nền cọc có vấu kết hợp khuyết lõm tiêu giảm sóng. Đã xây dựng được một số mối quan hệ giữa độ dốc sóng với sóng truyền, sóng phản xạ, và tiêu tán năng lượng sóng.

2. Đã đề xuất khả năng ứng dụng kết cấu đê bản nghiêng trên nền cọc có vấu kết hợp khuyết lõm tiêu giảm sóng trong xây dựng công trình bảo vệ bờ biển nước ta. Đã đề xuất các đặc trưng kỹ thuật của kết cấu công trình bảo vệ bờ biển xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

 

INFORMATION OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Name of dissertation: Research on wave-reducing effectiveness of pile-supported inclined-plate Dike for coastal protection

Major: Special Construction Engineering

Code No: 9.58.02.06

Name of PhD. Student: Do Minh Dat

Name of Supervisors:  

1. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Viet Thanh, University of Transport and Communication

2. Assoc. Prof.Dr. Phung Dang Hieu, Environmental Science, Sea and Island Institute

Training Institution: University of Transport and Communication

SUMMARY OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

1. The Thesis researched the effects of some basic input parameters such as water level, inclined slope, wave period, and wave steepness on changes in hydrodynamic characteristics, including wave transmission, wave reflection, and wave energy dissipation when waves interact with the inclined plate breakwater structure on a pile foundation with notches combined with wave reduction concave holes.

2. It proposed the possibility of applying inclined plate breakwater structures on pile foundations with notches combined with wave-reducing concave holes in the construction of Vietnam's coastal protection works. At the same time, it also proposed the technical characteristics of the structure of coastal protection works in Canh Duong commune, Quang Trach district, Quang Binh province.