THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án: Nghiên cứu các giải pháp tích hợp hệ thống vận tải hành khách công cộng đô thị ở Việt Nam - Ứng dụng cho  thành phố Hà Nội

Ngành: Tổ chức và quản lý vận tải                       

Mã số: 9.84.01.03

Nghiên cứu sinh: Hà Thanh Tùng

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

                       1. PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương (Trường Đại học Giao thông vận tải)

2. GS.TS. Từ Sỹ Sùa (Trường Đại học Giao thông vận tải)

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải

 

TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Nghiên cứu các công trình trong và ngoài nước có liên quan đến VTHKCC và tích hợp hệ thống VTHKCC đô thị, từ đó tìm khoảng trống nghiên cứu và các bài học, kinh nghiệm thực hiện các giải pháp tích hợp hệ thống VTHKCC đô thị ở Việt Nam.

2. Luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý luận, đề xuất các lý luận về khái niệm, nội dung và các yếu tố ảnh hưởng tới tích hợp hệ thống VTHKCC đô thị ở Việt Nam.

3. Luận án đã đánh giá hệ thống VTHKCC tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá hiện trạng tích hợp các giữa xe buýt và các tuyến đường sắt đô thị đang triển khai, khảo sát đánh giá yếu tố ảnh hưởng tới chuyến đi chuyển tuyến của hành khách sử dụng xe buýt tại Hà Nội, từ đó làm căn cứ đề xuất các giải pháp tích hợp.

4. Trên cơ sở lý luận và đánh giá hiện trạng, luận văn tập trung nghiên cứu các  giải pháp tích hợp hệ thống VTHKCC đô thị ban gồm : Giải pháp tích hợp mạng lưới tuyến, giải pháp tích hợp cơ sở hạ tầng phục vụ, giải pháp tích hợp dịch vụ (xây dựng  bài toán tối ưu về thời gian khai thác tuyến buýt và tuyến ĐSĐT), giải pháp tích hợp vé, giải pháp tích hợp tổ chức quản lý về VTHKCC trong thành phố, áp dụng tại Hà Nội.

 

INFORMATION OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Name of dissertation: Research on solutions to integrate urban public passenger transport systems in Vietnam: Application in Hanoi city

Major: Transportation organization and management

Code No: 9.84.01.03

Name of PhD. Student:.

Name of Supervisors:         

1. Associate professor PhD. Nguyen Thanh Chuong (University of Transport and Communications)

2. Prof. Dr. Tu Sy Sua (University of Transport and Communications)

Training Institution: University of Transport and Communication

 

SUMMARY OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

1. Researching domestic and foreign projects related to public passenger transport and urban public passenger transport system integration, thereby finding research gaps and lessons and experiences in implementing system integration solutions. Urban public passenger transport system in Vietnam.

2. The thesis has systematized the theoretical basis and proposed theories about the concept, content, and factors affecting urban public passenger transport system integration in Vietnam.

3. The thesis has evaluated the public passenger transportation system in Hanoi, assessed the current state of integration between buses and urban railways being implemented, and surveyed and assessed factors affecting transit trips of passengers using buses in Hanoi from which to propose integrated solutions.

4. On the basis of theory and assessment of the current situation, the thesis focuses on researching solutions to integrate public passenger transport system in urban areas, including: Solution to integrate route network, solution to integrate service infrastructure services, service integration solutions (building the optimal problem of bus route and urban row route), ticket integration solution, integrated management solution for public passenger transport in the city, applied in Hanoi.