THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: “Nghiên cứu xây dựng chiến lược marekting dịch vụ vận tải hành khách đường sắt đô thị Việt Nam”

Ngành: Tổ chức và quản lý vận tải

Mã số: 984.01.03

Nghiên cứu sinh: Hoàng Anh Tuấn

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

                      1. PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Trường Đại học GTVT     

                      2. GS.TSKH Nguyễn Hữu Hà – Trường Đại học GTVT

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Hệ thống hóa và làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận cơ bản về xây dựng chiến lược marketing dịch vụ vận tải hành khách đường sắt đô thị.

- Nghiên cứu khung chiến lược marketing dịch vụ vận tải hành khách đường sắt đô thị 7P+S. Hệ thống thông tin, nghiên cứu môi trường marketing, nghiên cứu hành vi lựa chọn phương tiện vận chuyển hành khách đường sắt đô thị.

- Nghiên cứu phương pháp xây dựng các định mức kỹ thuật, quy phạm khai thác phục vụ công tác tổ chức chạy tàu, phương pháp tính giá thành vận chuyển hành khách đường sắt đô thị phù hợp với điều kiện tổ chức khai thác vận hành của Việt Nam.

- Nghiên cứu kinh nghiệm, phân tích đánh giá công tác xây dựng chiến lược marketing, đánh giá công tác quản lý khai thác tuyến đường sắt đô thị.

- Lựa chọn các chiến lược hội nhập phía trước, hội nhập phía sau, hôi nhập quốc tế, liên doanh liên kết. Xác định các phương hướng tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh chiến lược marketing cho Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội.

- Lựa chọn phương pháp định mức kỹ thuật chạy tàu và phương pháp tính giá thành vận tải đường sắt đô thị cho Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội.

 

INFORMATION OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Name of dissertation:  “Research on building marketing strategies of urban railway passenger transport services in Vietnam”

Major: Transport Organization and ManagementCode No: 984.01.03

Name of PhD. Student: Hoang Anh Tuan

Name of Supervisors:

1. Assoc.Professor Nguyen Thi Hong Hanh - University of Transport and Communications

2. Prof. Dr.Sc Nguyen Huu Ha - University of Transport and Communications

 Training Institution: University of Transport and Communication

SUMMARY OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

- Systematize and deepen the basic theoretical issues of building marketing strategies for urban railway passenger transport services.

- Research the strategic framework of urban railway passenger transport services 7P+S, the information system, the marketing environment, the behavior of choosing the means of urban railway passenger transport.

- Research methods to build technical norms and operating regulations for train operation, method of calculating the cost of urban railway passenger transport services in accordance with the conditions of operation organization of Vietnam.

- Research experience, analyze and evaluate the building of marketing strategies, evaluate the management and operation of urban railway lines.

- Select the forward and backward integration strategies, international integration and joint venture. Determine the orientations for implementation, inspection, evaluation and adjustment of marketing strategy for HANOI METRO ONE MEMBER COMPANY LIMITED.

- Select the method of technical norm for train operation and method of calculating urban railway passenger transport costs for HANOI METRO ONE MEMBER COMPANY LIMITED.