THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án: Nghiên cứu đặc điểm trượt đất đá trên đường Hồ Chí Minh đoạn ĐaKrông – Thạnh Mỹ và luận chứng giải pháp xử lý thích hợp.

Ngành:           Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã số:            9580205

Nghiên cứu sinh: Huỳnh Thanh Bình

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

                       1. PGS.TS Tạ Đức Thịnh – Trường Đại học Mỏ - Địa chất

2. PGS.TS Nguyễn Sỹ Ngọc – Trường Đại học GTVT

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải

 

TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Các kết quả đã đạt được, nêu những đóng góp mới về giá trị khoa học, thực tiễn của các đóng góp đó (chưa từng được tác giả nào trong và ngoài nước công bố).

1. Xác định rõ ràng, đầy đủ hệ thống các nguyên nhân, yếu tố thúc đẩy quá trình trượt và loại hình trượt đất đá trên tuyến đường HCM, đoạn ĐK-TM làm cơ sở khoa học luận chứng các giải pháp xử lý trượt thích hợp.

2. Xác định được cơ chế, quy mô, tốc độ và hình thái mặt trượt của đoạn tuyến Đa Krông - Thạnh Mỹ trên cơ sở nghiên cứu quá trình trượt đất đá bằng mô hình máng trượt kết hợp với thí nghiệm trong phòng.

3. Kết quả nghiên cứu quá trình trượt đất bằng mô hình máng trượt: Khi áp lực nước lỗ rỗng tăng dần từ 0 đến một giá trị nhất định (ngưỡng gây ra trượt lở) thì xảy ra hiện tượng trượt. Kết quả nghiên cứu trên máng trượt phù hợp với tính toán ổn định theo giả thiết đơn giản hóa của Janbu về thể tích trượt và lực gây trượt.

4. Kết quả nghiên cứu xác định được mối quan hệ giữa các yếu tố nguyên nhân, yếu tố thúc đẩy quá trình trượt đất đá tương ứng với các đặc điểm về địa hình, địa chất, khí hậu, thành phần và tính chất của một số loại đất đá trên đường HCM, đoạn ĐK-TM.

5. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã đề xuất được tổ hợp 6 giải pháp để xử lý trượt trên tuyến đường HCM, đoạn ĐK-TM là cơ sở khoa học quan trọng để các cơ quan quản lý, tư vấn, thiết kế, thi công lựa chọn giải pháp xử lý trượt phù hợp trên tuyến đường Hồ Chí Minh cũng như trong việc xây dựng các tuyến đường giao thông khác có đặc điểm tự nhiên tương tự đường Hồ Chí Minh.

 

INFORMATION OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

Name of dissertation: Research on the landslide characteristics along the Ho Chi Minh Road from DaKrong to Thanh My for discussions on appropriate remediation measures

Major:  Transport Construction Engineering

Code No: 9580205

Name of PhD. Student: Huỳnh Thanh Bình

Name of Supervisors:

1. Assoc. Prof. Ta Duc Thinh - Hanoi University of Mining and Geology

2. Assoc. Prof. Nguyen Sy Ngoc - University of Transport and Communications

Training Institution: University of Transport and Communications

 

SUMMARY OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

1. Clearly identify and systematically analyze the causes and factors influencing the landslide processes and types on the Ho Chi Minh road from DaKrong to Thanh My, providing a scientific basis to support appropriate landslide remediation measures.

2. Clarify the mechanisms, volume extent, traveling velocity, and the types of sliding surfaces for the DaKrong - Thanh My road based on studying the sliding processes using a landslide flume model combined with laboratory experiments.

3. The study results on sliding processes using the flume model indicate that when the pore water pressure increases gradually from 0 to a certain value (the threshold triggering the sliding), landslides will occur. These findings are consistent with the slope stability analyses based on Janbu's simplified assumptions regarding the sliding volume and the shear forces.

4. The research results examine the relationships between causal factors and natural factors driving sliding processes, corresponding to the terrain, geology, climate, mineral composition, as well as the properties of soils and rocks on the Ho Chi Minh Road from DaKrong to Thanh My.

5. The research proposes a series of six appropriate solutions for landslide remediation on the Ho Chi Minh road from DaKrong to Thanh My. These proposed solutions serve as a crucial scientific foundation, not only for management agencies, consultants, designers, and construction teams to select appropriate landslide mitigation measures on the Ho Chi Minh Road but also for the construction of other transportation routes with similar natural slope conditions.