THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

Tên luận án: 

NGHIÊN CỨU ỨNG XỬ CỦA NÚT KHUNG BIÊN TRONG KẾT CẤU LIÊN HỢP DẦM THÉP CỘT BÊ TÔNG CỐT THÉP

Ngành:                                   Kỹ thuật Xây dựng Công trình đặc biệt

Chuyên ngành:                      Xây dựng Công trình đặc biệt
Mã số chuyên ngành:           9580206
Họ và tên nghiên cứu sinh:  Lê Đăng Dũng

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:      

 • PGS.TS Nguyễn Xuân Huy, Trường Đại học GTVT;
 • PGS.TS Nguyễn Quang Huy, Học viện Khoa học và ứng dụng Rennes, Cộng hòa Pháp.

Cơ sở đào tạo:                       Trường Đại học Giao thông Vận Tải.
 

Tóm tắt những kết quả nghiên cứu mới của luận án:

 1. Luận án đã phân tích được cơ cấu truyền lực giữa các thành phần của nút khung biên có sử dụng liên kết dạng khóa chịu cắt trong kết cấu khung liên hợp RCS. Các dạng phá hoại cũng đã được chỉ ra để làm cơ sở cho việc thiết lập/kiểm chứng mô hình xác định sức kháng của nút khung.
 2. Luận án đã xác định được một số thông số về tính năng của dạng nút khung được nghiên cứu gồm khả năng tiêu tán năng lượng, sự suy giảm độ cứng, độ dẻo và biến dạng của nút khung.
 3. Luận án đã cung cấp thêm được một bộ dữ liệu về kết quả nghiên cứu nút khung biên sử dụng liên kết dạng khóa chịu cắt trong kết cấu khung liên hợp dầm thép cột bê tông cốt thép chịu tải trọng tĩnh hoặc/và tải trọng đổi chiều.
 4. Luận án đã cung cấp được một bộ số liệu khảo sát số dựa trên phần mềm phần tử hữu hạn, phân tích các tham số ảnh hưởng đến ứng xử tổng thể của kết cấu nút khung liên hợp RCS, cũng như đưa ra được một số khuyến cáo về thông số cấu tạo chi tiết cho nút khung. 

 

SUMMARY OF DOCTORAL DISSERTATION

Title:

INVESTIGATION ON THE STRUTURAL PERFORMANCES OF HYBRID EXTERIOR BEAM-COLUMN JOINT CONSISTS OF STEEL BEAM AND REINFORCED CONCRETE COLUMN

Major:                       Special Construction Engineering  

Code:                         9580206

PhD student:           DUNG Le Dang

Supervisors:            

 • Assoc. Prof. Dr HUY Nguyen Xuan - University of Transport and Communications;
 • Assoc. Prof. Dr HUY Nguyen Quang - Institut National des Sciences Appliquées de Rennes (INSA).

Institution: University of Transport and Communications

 

New contributions of the dissertation:

 1. This study analyzed the force transmission mechanism between the components of the beam-column joint using the shear key, in the planar hybrid RCS frames. The failure modes were also explained to establish the fundamentals for proposing the analytical models to calculate the joint strength.
 2. This study determined the performance parameters for the proposed beam-column joints, such as energy dissipation, stiffness degradation, and ductility.
 3. This study also provided a database of experimental results, including the static and cyclic behavior of RCS beam-column joint using shear-key.
 4. This study also provided a database of parameter studies based on the finite-element models, with the primary objective of analyzing the parameters that may affect the overall performance of the hybrid RCS frames and contributed the recommendations on details of the hybrid beam-column joints.